HOPG

HOPG-ZYA

HOPG-ZYA

HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) – モザイクスプレッド値: 0.4°; モザイクスプレッド精度: ± 0.1°; ダブルサイド; 厚さ: 1 もしくは 2mm; チップサイズ: 10 x 10mm
HOPG-ZYB

HOPG-ZYB

HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) – モザイクスプレッド値: 0.8°; モザイクスプレッド精度: ± 0.2°; ダブルサイド; 厚さ: 1 もしくは 2mm; チップサイズ: 10 x 10mm
HOPG-ZYH

HOPG-ZYH

HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) – モザイクスプレッド値: 3.5°; モザイクスプレッド精度: ± 1.5°; ダブルサイド; 厚さ: 1 もしくは 2mm; チップサイズ: 10 x 10mm
Loading
\
nanosensors-logo nanoworld-logo budgetsensors-logo mikromasch-logo opus-logo nanotools-logo